Аспирант тәрбиелеу

Магистр және доктор дәрежелерінің бағдарламалары 

Master's and Doctoral Degree Programs

Гуманитарлық ғылымдарының магистры

Master of Arts

Педогогика ғылымдарының магистры

Master of Education

Экономика ғылымдарының магистры

Master of Economics

Басқару ғылымдарының магистры

Master of Management

Заң ғылымдарының магистры

Master of Laws

   

Финанс

Finance

Халықарылық сауда

International Trade

Қолданбалы статистика

Applied Statistics

Қытай және шетел саяси тәртібі

Chinese and Foreign Political Institution

Халықаралық саясат

International Politics

Халықаралық қатынас

International Relations

Дипломатия

Diplomacy

Орта шығыс зерттеу

Middle Eastern Studies

Халықаралық қоғамдық басқару

International Public Administration

Қытайтану

China Studies

Аймақтану

Area Studies

Идеология және саяси тәрбие

Education in Ideology and Politics

Оқу жоспары және оқыту методология

Curriculum and Teaching Methodology

Ересектер білімі

Adult Education

Педагогика технологиясы

Educational Technology

Дене тәрбиесі

Physical Education

Тілтаным және қолданбалы тілтаным

Linguistics and Applied Linguistics

Қытай тіл әдебиеті

Chinese Linguistics and Philology

Ежелгі Қытай әдебиеті

Ancient Chinese Literature

Қазіргі Қытай әдебиеті

Modern and Contemporary Chinese Literature

Салыстырмалы әдебиеттану және әлем әдебиеті

Comparative Literature and World Literature

Ағылшын тілі мен әдебиеті

English Language and Literature

Орыс тілі мен әдебиеті

Russian Language and Literature

Француз тілі мен әдебиеті

French Language and Literature

Неміс тілі мен әдебиеті

German Language and Literature

Жапон тілі мен әдебиеті

Japanese Language and Literature

Испан тілі мен әдебиеті

Spanish Language and Literature

Араб тілі мен әдебиеті

Arabic Language and Literature

Еуропа тілдері мен әдебиетттері

European Languages and Literatures

Азия және Африка тілдері мен әдебиеттері

Asian and African Languages and Literatures

Шетел филологиясі және қолданбалы тілтаным

Foreign Linguistics and Applied Linguistics

аударма

Translation Studies

Тіл стратегиясы және тіл саясаты

Language Strategy and Policy

Қытай тілі шет тілі ретінде

Teaching Chinese to Speakers of Other Languages

журналистика

Journalism

әлеуметтік коммуникация

Communication

Жарнама

Advertising

Кәсіпорын басқару

Corporate Management

Техникалық экономика және басқару

Technology Economics and Management

Қоғамдық қатынас

Public Relations

   

Кәсіби магистр дәрежесінің бағдарламалары  

Professional Master's Degree Programs

Аударма ғылымдарының магистры

Master of Translation and Interpreting (MTI)

Шетелдіктерге арналған қытай тілінің магистры

Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages (MTCSOL)

Заң ғылымдарының магистры

Juris Master (JM)

Финанс ғылымдарының магистры

Master of Finance (MF)

Бизнес әкімшілік ғылымдарының магистры

Master of Business Administration (MBA)

LLM: заң ғылымдарының магистры

LLD: заң ғылымдарының докторы

MA: Master of Arts - Research Oriented

MBA: басқару ғылымдарының магистры

MBM: бизнес және менеджмент ғылымдарының магистры

MEcon: экономика ғылымдарының магистры

MEd: педагогика ғылымдарының магистры

MTCSOL: Шетелдіктерге арналған қытай тілінің магистры

MTI: Аударма ғылымдарының магистры

PhD: PhD докторы

бөлісу: